Ενορχήστρωση | Φίλιππος Δάγκας

RSS-άρθρο

Ή ενορχήστρωση ώς «εργαλείο» γιά τήν ανάπτυξη τής δομής

Εισαγωγή

Ή σημασία τής ενορχήστρωσης ώς δημιουργός μορφολογικής δομής είναι δικαιολογημένα μεγάλη. Καί ίσως μέ τόν Ρίχαρντ Βάγκνερ ανιχνεύσιμη.

 

Συνεισφορά

Ή μορφολογική δομή έχει τό αντίστοιχο της στήν μουσική ιδέα. Λοιπόν, ή μορφολογική δομή είναι τό εξωτερικό σχήμα τής σύνθεσης. Ενώ, ή μουσική ιδέα τό περιεχόμενο. Καί μπορεί νά συμμετέχει σημαντικά στήν ανάπτυξη της. Επιπλέον, μπορεί επίσης νά κάνει τήν δομή κατανοητή. Ή κύρια λειτουργία τής ενορχήστρωσης είναι ή ηχητική έκφραση τής δομής. Γιά παράδειγμα, μέσω τού ηχοχρωματικού χαρακτηρισμού τών δομικών μερών. Ώστόσο, είναι δυνατόν μέ τήν ενορχήστρωση νά εμπλουτιστεί μία σύνθεση.

 

Συμπέρασμα

Σκέψεις γιά τήν δημιουργία τής δομής μέσω τής ενορχήστρωσης είναι λόγω αυτού δυνατόν. Επιπλέον, κερδίζει ώς διαδικασία μίας συνθεσης ιδιαίτερο νόημα.