Κοντραμπάσο 2/4 - Έγχορδα στην ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Συνδυασμοί ήχου [ Κοντραμπάσο 2/4 ]

Συνδυασμοί ταυτοφωνίας με το Κοντραμπάσο

Ό ήχος, από το Κοντραμπάσο μπορεί να ακούγεται τραχύς. Σε συνδυασμό ταυτοφωνίας με τα , μειώνεται αισθητά. Το ηχητικό αποτέλεσμα είναι ομοιογενής και στερεό. Κυριαρχούν οι χαρακτηριστικές ιδιότητες τού ήχου ενός Βιολοντσέλου. Στο pp αυτό ό συνδυασμός ήχου έχει ιδιαίτερη ταυτότητα.

Σημείωση: Ανάλογα τού ηχητικού συνδυασμού παράγονται και διαφορές. Για παρά­δειγμα, όταν οδηγείται το Κοντραμπάσο με το Βιολοντσέλο. Ειδικά μεταξύ τού συνδυασ­μού στην οκτάβα και τού συνδυασμού ταυτοφωνίας. Κάθε ηχητική διαφορά πού δημιουρ­γείται πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Το Κοντραμπάσο μπορεί να λειτουργεί ως δημιουργός τής βάσης μίας σύνθεσης. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν απαιτείται ό συνδυασμός ήχου με άλλα όργανα. Λοιπόν, για τον συνδυασμό ταυτοφωνίας με είναι τα πνευστά κατάλληλα. Όπως, το και ή .

Ό συνδυασμός με το „Κόντρα φαγκότο“ διευκρινίζει τον ήχο από το Κοντραμπάσο. Ακόμη και στην χαμηλότερη τονική περιοχή του. Ό ήχος λαμβάνει με τον συνδυασμό τής ισχυρά κωνικής Τούμπας σημαντική ενίσχυση.

Ό συνδυασμός ταυτοφωνίας Κοντραμπάσο/ είναι ίσως ό καλύτερος. Ή διευκρί­νιση τού ήχου και ταυτόχρονα ή ενίσχυση του, είναι το αποτέλεσμα.

Το Κοντραμπάσο στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Είναι σκόπιμο, λόγω τής ηχητικής εξισορρόπησης, ή συγχώνευση με τον ήχο των άλλων όργανων. Όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις πού θα πρέπει να αποφεύγεται. Όταν τού τραχύ ήχου του πρέπει να δίνεται ειδικό βάρος.

  |