Επέκταση τού ηχοχώρου | Φίλιππος Δάγκας

Για τον μελλοντικό σχεδιασμό τού Heavy Metal

Εισαγωγή

είναι μέσω τής χρήσης των ηχοχρωμάτων δυνατόν. Πρό­κειται για «οραματικούς χώρους». Δηλαδή, για την δυνατότητα να επιτυγχάνονται ηχη­τικοί χώροι μέσω τής επίδρασης τού ήχου. Όμως, ή διατήρηση τής ταυτότητας τού ήχου είναι υψίστης σημασίας.

Συνεισφορά

Ό χώρος είναι ένα μέρος τής κάθε μουσικής. Και ή «φυσική» προέκταση ενός μουσικού οργάνου. Επιπλέον, επηρεάζει τις εντυπώσεις τού ακροατή. Σε σχέση με τον πραγματικό ήχο. Όχι μόνο λόγω των διαφορετικών θέσεων των οργάνων στο χώρο. Αλλά και λόγω τής διαφορετικής ακουστικής παρουσίας τους. Δηλαδή, μερικά όργανα ακούγονται πιο έντονα από κάποια άλλα. Λόγω τού ηχητικού φάσματος τους.

Επιπλέον, είναι και ή ακουστική των εκδηλώσεων σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι, από τον συνθέτη σημαντικά αντικείμενα, πρέπει ανάλογα να ενορχηστρωθούν. Δηλαδή, μέσα από την επιλογή τού όργανου, τής έντασης, τής τονικής περιοχής κλπ. να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπ΄ όψιν.

Αυτές οι δυνατότητες μπορούν να εφαρμοστούν ανεπιφύλακτα. Ώστε κυριολεκτικά να μην υπάρχει τίποτα πια. Με άλλα λόγια σημαίνει αυτό, την αποκήρυξη νέων ιδεών. Όμως, αρνούνται την φυσική τάση τού ανθρώπου για αλλαγή.

Λοιπόν, προκαταλήψεις και απόψεις στη μουσική είναι στενά συνδεδεμένες με την ιστορική αλλαγή. είναι ή αλλαγή των οργάνων για την πρακτική εφαρμογή. Και σε αυτή την αλλαγή δημιουργούνται συστήματα, ταξινομήσεις και όροι. Αλλά και „ηχοχώροι“ και υπό τη χρήση των οργάνων γίνονται ακουστοί.

Συμπέρασμα

Μία „μουσική ταυτότητα“ πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το πνεύμα τού χρόνου. Αλλοιως είναι καταδικασμένη να απομονωθεί εντός των ορίων τού ηχητικού χώρου. Συνεπώς, το γεγονός αυτό θα έχει την καταστροφή τής „ταυτότητας“ ως αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, ή επέκταση τού ηχητικού χώρου διατρέχει τον κίνδυνο να γίνει „άδειο κέλυφος“. Και αυτή είναι ή πρόκληση τής επέκτασης τού ηχητικού χώρου. Επέκταση τού χώρου χωρίς να αγγίζει τον πυρήνα τής ηχητικής ταυτότητας.