Κατέβασμα πολυμέσων/αρχείων

Αυτός ό ιστότοπος και τα στοιχεία του μπορούν να δημοσιευθούν σε ένα ιδιωτικό δίκτυο (π.χ. Intranet) και άλλα μη δημόσια δίκτυα. Αυτά μπορούν μόνο πλήρη και χωρίς αλλαγές να δημοσιευθούν. Μπορείτε να κατεβάσετε το σύνολο τού ιστοτόπου ή μόνο μερικά στοιχεία. Αλλά και να τα εγκαταστήσετε σε οποιονδήποτε αριθμό υπολογιστών είναι δυνατόν. Σε περίπτωση πού δημιουργήσετε τη δική σας ιστοσελίδα με παρόμοιο θέμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κείμενα μόνο με αναφορά τής πηγής.

Σημείωση:
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις εικόνες. Μάλιστα, χωρίς ένδειξη πηγής στο δικό σας ιστότοπο. Μόνο με την εξαίρεση τού λογότυπου (Website-Banner).