Περιεχόμενο

Εισαγωγή τού ενορχηστρωτικού παραδείγματος

9η Συμφωνία - 4ο μέρος τού Γκούσταβ Μάλερ

1ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Χρωματική αντίθεση με συγκεκριμένες ιδιότητες χορδών

Ό ήχος, για παράδειγμα, τής χορδής τού σολ είναι πλήρης και ευγενής. Αλλά κάπως διεισδυτικός και στη χαμηλότερη περιοχή σκοτεινός. Μά­λιστα, οι βαθιοί φθόγγοι της είναι …

2ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Πάνω δοξαριά και κάτω δοξαριά υπό μίας σύζευξης

Σε μακρόηχους φθόγγους μπορεί να αλλάζει το δοξάρι. Έτσι, διατη­ρεί­ται ή εκπεμπόμενη ενέργεια τού ήχου. Όμως, ή αλλαγή πρέπει να γίνε­ται με διακριτό τρόπο. Ή ηχητική επίδραση πού …

3ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Ενορχήστρωση πολυφωνικού αποσπάσματος

Ή ενορχήστρωση πολυφωνικού αποσπάσματος απαιτεί ιδιαίτερη προ­σοχή. Ιδίως όταν ενορχηστρώνεται για μία ομοιογενή ομάδα. Σε αυτό το παράδειγμα είναι τα έγχορδα όργανα. Λοιπόν, οι δυνατότητες χρω­ματικής αντίθεσης είναι …

4ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Υποδιαίρεση των Βιολοντσέλων

Τα Βιολοντσέλα μπορούν να διαχωρισθούν. Για παράδειγμα, σε δύο ομάδες όπως στην προκειμένη περίπτωση. Αυτός ό διαχωρισμός έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα …Κλασική παρτιτούρα

Βασική σημείωση:
Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να ανοίξετε τη σελίδα με την παρτι­τούρα (συμπεριλαμβανομένου του αρχείου ήχου).