Περιεχόμενο

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας Προϋποθέσεις και Πληροφορίες

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα τού Φίλιππου Δάγκα. Ή ιστοσελίδα αυτή παρέχεται αποκλειστικά για να βοηθήσει τους επισκέπτες στη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με το "Συμφωνικό Heavy Metal", την ανάρτηση απόψεων για θέματα σε σχέση με την ενορχήστρωση τής κλασικής ορχήστρας, θέματα σε σχέση με τα μουσικά όργανα τής κλασικής ορχήστρας και για κανέναν άλλο σκοπό.

Οι όροι “εγώ“, “εμένα“, “δικό μου“ και “Συμφωνικό Heavy Metal“ αναφέ­ρονται στο Φίλιππο Δάγκα. Ό όρος «εσείς» αναφέρεται στον χρηστή πού επι­σκέπτεται την ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο αυτής τής ιστοσελίδας.

Αυτή ή ιστοσελίδα σας προσφέρεται υπό την προϋπόθεση τής αποδοχής σας χωρίς τροποποίηση οποιουδήποτε/όλων των όρων, προϋποθέσεων και σημειώσεων πού παρατίθενται παρακάτω (συλ­λογικά, ή «Συμφω­νία»). Με την πρόσβαση στην / ή τη χρήση αυτής τής Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τη συμφωνία.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τη συμφωνία. Αν δεν αποδέ­χεστε όλους τους όρους και προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησι­μοποιήσετε την παρούσα Ιστοσελίδα. Φροντίστε να επιστρέφετε περιο­δικά σε αυτή τη σελίδα ώστε να επανεξετάζετε την πιο πρόσφα τη έκδοση τής Συμφωνίας.

Διατηρώ το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση μου, να αλλάξω ή άλλως να τροποποιήσω την Συμφωνία, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που εκτίθενται στην παρούσα, και ή διαρ­κής πρόσβασή σας ή χρήση αυτής τής Ιστοσελίδας σημαίνει ότι αποδέ­χεστε την αναθεωρημένη ή τροπο­ποιημένη συμφωνία.

Χρήση τής ιστοσελίδας

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτής τής Ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες πού παρέχονται από εσάς στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι αληθείς, ακριβείς, πρόσφατες και πλήρεις.

Ή αντιγραφή, μετάδοση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, ανάρτηση ή αναδιανομή του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε τμήμα­τος αυτής απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια τού Φίλιππου Δάγκα. Γιἀ να ζητήσετε την σχετική άδεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Φίλιππο Δάγκα στην εξής διεύθυνση:

Philipp Dangas
Brauerstrasse 15
CH-9000 St.Gallen

Απαγορευεμένες δραστηριότητες

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες στην παρούσα Ιστοσελίδα (συμπερι­λαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενων σε, μηνύματα, δεδομένα, πλη­ροφορίες, κείμενα, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες, ή άλλο υλικό), καθώς και ή υποδομή πού χρησιμοποιείται για την παροχή του εν λόγω περιεχομένου και πληροφοριών, ανήκει τού Φίλιππου Δάγκα.

Συμ­φωνείτε να μη τροποποιήσετε με άλλο τρόπο, να μην αντιγράψετε, δια­νείμετε, μεταβιβάσετε, εμφανίσετε, εκτελέσετε, αναπαράγετε, δημο­σιεύ­σετε, δώσετε άδεια, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να μην μετα­βιβά­σετε, ή πωλήσετε ή μεταπωλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία πού λαμβά­νονται από ή μέσω αυτής τής Ιστο­σελίδας.

Επιπλέον, συμφωνείτε να μην:

  1. χρησιμοποιείτε αυτήν την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό τής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό
  2. αποκτάτε πρόσβαση, παρακολουθείτε ή αντιγράφετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες αυτής της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ, spider, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε χειροκίνη τη διαδικασία για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μου
  3. παραβιάζετε τους περιορισμούς σε οποιεσδήποτε επικεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ αυτής τής Ιστοσελίδας ή παρακάμπτετε ή καταστρατηγείτε άλλα μέτρα πού λαμβάνονται για την πρόληψη ή τον περιορισμό τής πρόσβασης σε αυτήν την Ιστοσελίδα
  4. κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια πού επιβάλλει, ή μπορεί να επιβάλει, κατά την κρίση μου, ένα α δικαιολόγειτο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μου
  5. θέτετε deep-links σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής τής Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μου ή
  6. εμφανίζετε σε "πλαίσιο" (frame), ως "καθρέπτη" (mirror), ή ενσωματώνετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε μέρος αυτής τής Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μου
  7. επιχειρείτε να τροποποιήσετε, μεταφράσετε, προσαρμόσετε, να επεξεργαστείτε, να κάνετε αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, ή αντίστροφη ανάπτυξη σε οποιαδήποτε προγράμματα λογισμικού πού χρησιμοποιούνται από τον Φίλιππο Δάγκα σε σχέση με την Ιστοσελίδα.

Κριτικές και σχόλια

Εκτιμώ τα σχόλιά σας. Παρακαλώ έχετε υπ’ όψιν σας ότι με την υποβολή περιεχομένου σε αυτήν την Ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο­μείου, αναρτήσεις σε αυτήν την Ιστοσελίδα ή με άλλο τρόπο, συμπερι­λαμβα­νομένων κριτικών για μουσική, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών ή άλλων πού περιέχονται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες (συλ­λογικά, «Υποβαλλόμενο Υλικό») , χορηγείτε στον Φίλιππο Δάγκα.

Μη αποκλειστικό, μη υποκείμενο σε τέλη, διαρκές, μεταβιβάσιμο, ανέκ­κλητο και με δικαίωμα πλήρους εκχώρησης υποάδειας δικαίωμα (α) χρήσης, ανα­παραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δια­νομής, δημο­σίευσης, δημιουργίας παράγωγων έργων και δημόσιας εμφά­νισης και εκτέλεσης του υποβαλλόμενου υλικού σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο, είτε είναι γνωστό σήμερα είτε επινοηθεί στο μέλλον, και (β) χρήσης του ονόματος πού υποβάλλετε σε σχέση με το εν λόγω Υποβαλλόμενο Υλικό.

Αποδέχεστε ότι ό Φίλιππος Δάγκας μπορεί να επιλέξει να συνδέσει τα σχόλιά σας και τις κριτικές σας με το πρόσωπό σας, κατά την κρίση μου. Επιπλέον, παρέχετε στον Φίλιππο Δάγκα το δικαίωμα να διώκει σύμφωνα με το νόμο κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τα δικά σας δικαιώματα ή τα δικαιώματα τού Φίλιππου Δάγκα στο Υπο­βαλλόμενο Υλικό παραβαίνοντας την παρούσα Συμφωνία. Αποδέχεστε και συμφω­νείτε ότι το Υποβαλλόμενο Υλικό δεν είναι εμπιστευτικό και δεν αποτελεί ιδιοκτησία.

Ό Φίλιππος Δάγκας δεν αναλαμβάνει και δεν υπέχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο πού αναρτάται, αποθηκεύεται ή μεταφορτώ­νεται από εσάς ή από τρίτον, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ούτε είναι ό Φίλιππος Δάγκας υπεύθυνος για τυχόν σφάλματα, βλάβη τής φήμης, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση, παραλείψεις, αναλήθειες, βωμολοχίες, πορνογραφία ή υβρεολόγιο πού ενδέχεται να αντιμετωπί­σετε. Ως πάροχος διαδραστικών υπηρεσιών.

Περιορισμός τής ευθύνης

Οι πληροφορίες πού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτή μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή σφάλματα. Ό Φίλιππος Δάγκας δεν σγγυεται για την ακρίβεια, και απαλλάσσεται από την ευθύνη για κάθε σφάλμα ή άλλες ανακρίβειες πού σχετίζονται με τις πληροφορίες και την περιγραφή του “Συμφωνικού Heavy Metal“ και γενικά των θεμάτων πού απασχολού­νται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Σύνδεσμοι (links) σε ιστοσελίδων τρίτων

Ή Ιστοσελίδα αυτή ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους σε ιστοσελίδες πού λειτουργούν υπό άλλους πλην τού Φίλιππου Δάγκα. Οι υπερσύνδε­σμοι αυτοί παρέχονται για την αναφορά σας και μόνο. Δεν ελέγχουμε τις ιστοσελίδες αυτές και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα τους ή για το απόρρητο ή άλλες πρακτικές των ιστοσελίδων αυτών.

Περαιτέρω, έγκειται σε εσάς να λαμβάνετε προφυλάξεις για να εξασφα­λίζετε ότι οποιοιδήποτε σύνδεσμοι πού επιλέγετε ή λογισμικό πού μεταφορτώνετε (είτε από την Ιστοσελίδα αυτή είτε από άλλους ιστοχώρους) είναι απαλλαγμένα από στοιχεία όπως ιούς, worms, trojan horses, ελαττώματα και άλλα στοιχεία με περιεχόμενο πού καταστρέφει. Το ότι διατίθενται υπερσύνδεσμοι στις ιστοσελίδες αυτές δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμέ το περιεχόμενο στις ιστοσελίδες αυτές ούτε ότι συνδεόμαστε με τους διαχειριστές τους.

Πληροφορίες για τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα τής Ιστοσελίδας αυτής είναι πνευματική ιδιοκτησία τού Φίλιππου Δάγκα: Φίλιππος Δάγκας ©2015. Όλα τα δικαιώματα δια­τηρούνται. Ή φράση “Συμφωνικό Heavy Metal“ και όλα τα λοιπά ονόματα ή σλόγκαν που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αυτή είναι καταχωρημένα σήματα και/ή σήματα χρήσης τού Φίλιππου Δάγκα και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αποτελέσουν αντικείμενο απομίμη­σης ή να χρησιμοποιηθούν, εν όλο ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια τού Φίλιππου Δάγκα.

Επιπροσθέτως, η συνολική εντύπωση τής Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβα­νομένων όλων των επικεφαλίδων σελίδων, των γραφικών, των εικονιδίων και των κειμένων, είναι σήμα υπηρεσιών, σήμα και δια­κριτικό γνώρισμα τού Φίλιππου Δάγκα και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αποτελέσουν αντικείμενο απομίμησης ή να χρησιμο­ποιηθούν, εν όλο ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια τού Φίλιππου Δάγκα.

Γενικά

Ή Ιστοσελίδα αυτή λειτουργεί υπό νομικό πρόσωπο με έδρα στην Ελβετία. Με την παρούσα συναινείτε στην υπαγωγή στην αποκλειστική δικαιοδοσία και δωσιδικία των δικαστηρίων τής Ελβετίας και αποδέχεστε την ορθότητα και την καταλληλότητα των διαδικασιών στα δικαστήρια αυτά για όλες τις διαφορές πού ανακύπτουν ή σχετίζονται με την χρήση τής Ιστοσελίδας αυτής.

Συμφωνείτε ότι όλες οι αξιώσεις πού ενδέχεται να εγείρετε κατά τού Φίλιππου Δάγκα και προκύπτουν ή σχετίζονται με την χρήση τής Ιστοσελίδας αυτής θα συζητούνται και θα επιλύονται σε αρμόδιο δικαστήριο πού ευρίσκεται στην Ελβετία. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στον βαθμό πού το εφαρμοστέο δίκαιο στην χώρα τής διαμονής σας απαιτεί την εφαρμογή άλλου δικαίου και/ή δικαιοδοσίας πού δεν μπορεί άλλως να αποκλεισθεί με σύμβαση.

Ή παρούσα συμφωνία (και οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις πού αναφέρονται σε αυτήν) αποτελεί το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ υμών και τού Φίλιππου Δάγκα σχετικά με την Ιστοσελίδα αυτή και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ή σύγχρονη επικοινωνία ή πρόταση, είτε έγινε ηλεκτρονικά, είτε προφορικά, ή εγγράφως, μεταξύ του πελάτη και τού Φίλιππου Δάγκα αναφορικά με την Ιστοσελίδα αυτή. ‘Εντυπη μορφή τής Συμφωνίας αυτής και οποιασδήποτε ανακοίνωσης δίδεται σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή σε ένδικες ή διοικητικές διαδικασίες πού βασίζονται ή σχετίζονται με την Συμφωνία αυτή στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους όπως άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία πού δημιουργούνται στο πρωτότυπο και τηρούνται σε έντυπη μορφή.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διατίθενται στην γλώσσα τής Ιστοσελίδας. Οι συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις υπό τους οποίους δηλώνετε την συμφωνία σας δεν θα αποθηκεύονται ατομικώς από τον Φίλιππο Δάγκα.

Τελευταία τροποποίηση: