Περιεχόμενο

Διαχωρισμός των φωνών (Ιταλικά = Divisi)

Βασικά στοιχεία „Διαχωρισμός των φωνών“

Μερικές φορές πρέπει ένα έγχορδο να εκτελέσει 2, 3 ή και 4 φθόγγους. Ό διαχωρισμός των φωνών σε μία τέτοια περίπτωση είναι απαραίτητος. Τον καθορίζει ό ενορχηστρωτής στην παρτιτούρα με την ανάλογη ένδειξη. Για παράδειγμα, div. (Ιταλικά: divisi) πού σημαίνει, διαχωρισμός. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υλοποιείται πάντα ό „διαχωρισμός των φωνών“. Ό διαχωρισμός έχει την εξασθένηση τού ήχου ως αποτέλεσμα. Αλλά ό τονισμός τού ήχου είναι καλύτερος.

Ό διαχωρισμός προϋποθέτει ένα ισχυρό τμήμα οργάνων. Μόνο τότε θα είναι ή ηχητική επίδραση ικανοποιητική. Ό διαχωρισμός κάνει την παραγωγή από ορχηστρικά εφέ δυνατόν. Αυτα μπορούν να είναι δυναμικά ή και χρωματικά εφέ. • Διαχωρισμός των φωνών“ στην πράξη
 • Div. (Divisi / διαχωρισμός)
 • Υπάρχουν διαφορε­τικοί τρόποι σημείωσης:
 • Και οι 2 ομάδες σημειώνται στο ίδιο πεντάγραμμα. Χρησιμο­ποι­είται το ίδιο στέλεχος για τον φθόγγο. Είναι δυνατόν όταν ό ρυθμός παραμένει ίδιος και για τις 2 φωνές. Ό διαχωρισμός ση­μειώνεται πάνω από το πεντάγραμμα. Ακριβώς εκεί πού αρχίζει:
 • Ό διαχωρισμός των φωνών στο μουσικό πεντάγραμμα (1η παραλλαγή)
 • Και οι 2 ομάδες σημειώνται στο ίδιο πεντάγραμμα. Δεν χρησι­μο­ποιείται το ίδιο στέλεχος. Το στέλεχος τού άνω φθόγγου είναι πάντα στραμμένο προς τα επάνω. Και τού κάτω φθόγγου αντίστροφα. Ανεξάρτητα τού τονικού ύψους. Χρησιμοποιείται αυτή ή γραφή όταν οι 2 φωνές έχουν διαφορετικό ρυθμό. Και όταν υπάρχει ελάχιστη . Συνιστάται, να καθορίζεται ή αρχή τού διαχωρισμού με Divisi. Αλλά δεν είναι απαραίτητο.
 • Ό διαχωρισμός των φωνών στο μουσικό πεντάγραμμα (2η παραλλαγή)
 • Δύο διαφορετικά μουσικά πενταγράμματα για κάθε φωνή. Αυτή ή γραφή χρησιμοποιείται όταν οι φωνές είναι ρυθμικά διαφορε­τικές. Αλλά και όταν συχνά διασταυρώνονται. Ή ένδειξη Divisi σημειώ­νεται μεταξύ των πενταγράμμων:
 • Ό διαχωρισμός των πρώτων Βιολιών στο μουσικό πεντάγραμμα (3η παραλλαγή)
 • Αναπληρωματικός διαχωρισμός (Splitting/διάσπαση)
 • Χρησιμοποιείται συνήθως για την απλοποιήσει περίπλοκων περασ­μάτων. Δηλαδή, όταν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες εντός μίας φω­νής. Λοιπόν, μία ομάδα αρχίζει με τον τελευταίο φθόγγο τής άλλης ομάδας. Και κάνει παύση. Ή αλλαγή πρέπει να πραγματοποιείται σε :
 • Ό διαχωρισμός των φωνών στο μουσικό πεντάγραμμα (4η παραλλαγή)
 • Div. a3
 • Διαχωρισμός τρίφωνης λαβής.
 • Διαχωρισμός τρίφωνης λαβής στο μουσικό πεντάγραμμα (5η παραλλαγή)
 • Div. a4
 • Διαχωρισμός τετράφωνης λαβής.
 • Διαχωρισμός τετράφωνης λαβής στο μουσικό πεντάγραμμα (6η παραλλαγή)
 • Div. da legii
 • Διαχωρισμός κονσόλας. Κάθε κονσόλα έχει δική της φωνή. Ή οποία μπορεί να είναι διαχωρισμένη.
 • Unis. (Unisono/Ταυτοφωνία)
 • Αλλοιώνει τον διαχωρισμό τής ομάδας.
 • Non div. (Non divisi/Χωρίς διαχωρισμό)
 • Συχνά χρησιμοποιείται λανθασμένα αντί τής ένδειξης „Ταυτο­φωνία“. Αυτός ό όρος χρησιμοποιείται όταν ό διαχωρισμός είναι δυνατόν. Όμως δεν επιθυμείτε.
 • La Metà
 • Ή μισή ομάδα παίζει. Δηλαδή, οι παίκτες πού κάθονται έξω.
 • Solostreicher
 • Μερικές φορές απαιτείται ένα σόλο όργανο. Για ένα σολιστικό απόσπασμα. Ένα σόλο παίζεται από τον πρώτο βιολινίστα. Για παράδειγμα, στο ορχηστρικό έργο „Σεχραζάντ“ τού Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Αποσπάσματα για 2 σόλο εκτελούνται από την 1η κονσόλα των Ι.Βιολιών. Σόλα για την Βιόλα δεν συνη­θίζονται. Όπως στο έργο τού Ό Χάρολντ στην Ιταλία. Ενώ το σόλο Βιολοντσέλο εμφανίζεται συχνά. Για παράδειγμα, στη 2η συμφωνία τού . Λοιπόν, το χρησιμοποιείται πραγμα­τικά σπάνια. Το ακούμε στη 1η συμφωνία τού Γκούσταφ Μάλερ. Επίσης, ομάδες έγχορδων χρησιμοποιούνται σε ορχη­στρικά έργα σολιστικά. Για παράδειγμα, στη 9η συμφωνία τού .
 • Tutti
 • Όλα τα όργανα (αλλοιώνει την ένδειξη: La Meta ή σόλο).