Σφυρί - Σύμβολα θανάτου | Φίλιππος Δάγκας

Σφυρί - Σύμβολα θανάτου

„Εικονογραφικά σύμβολα“ [ 2/4 ]

Ή έννοια από τα σύμβολα δεν είναι άμεσα νοητή. Χρειάζεται εμπειρία για την αντιμε­τώπιση τους. Η προφορική και ή γραπτή παράδοση τους είναι απαραίτητη. Επιπλέον, είναι συνδεδεμένα με τις συμβάσεις τής εποχής. Σύμβολα, „ηχούν“ έτσι ώστε το νόημα τους χωρίς διαμεσολάβηση να μην είναι αναγνωρίσιμο. Ας το εφαρμόσομε αυτό στη μουσική. Σημαίνει ότι οι μουσικοί χαρακτήρες δεν αντιπροσωπεύουν σύμβολα. Όπως κλήσεις, σήματα και παρόμοια …

Προς μέρος 1ο „Εικονογραφικά σύμβολα“ Προς μέρος 3ο „Εικονογραφικά σύμβολα“

Εικονογραφικά σύμβολα στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

Ή χρήση των συμβόλων κάνει το „πλαστικό“ άκουσμα τής μουσικής δυνατόν. Σύμβολα τα οποία είναι για μία ορισμένη έννοια διαθέσιμα. Αλλά αυτή όχι άμεσα αναγνωρίσιμη. Σύμβολα όπως ρυθμοί, συγχορδίες, επαναλαμβανόμενα μοτίβα ή και ηχοχρώματα. Λόγω αυτού μπορεί να επιτευχθεί ένα υψηλότερο ηχητικό επίπεδο. Παράλληλα στην επέκταση τού ηχόχωρου. Και ή „έννοια“ γίνεται από τον ακροατή αντιληπτή. Λοιπόν, ή μουσική μας απομακρύνεται από στερεότυπες φόρμουλες. Και αποκτά έτσι ένα υψηλότερο επίπεδο.

Βασικά στοιχεία „Σφυρί - Σύμβολα θανάτου“

Το σφυρί δε συμβολίζει πάντα τη μην αναστρέψιμη απώλεια τής ζωής. Το σφυρί μπορεί την ιδέα μίας νέας ζωής μετά το θάνατο να συμβολίζει. Αλλά και τον αποχαιρετισμό από τους νεκρούς και τον θάνατο. Μπορεί επίσης την ανακοίνωση της να συμβολίζει. Αλλά και τον αποχαιρετισμό από την "παλαιά" .

Παράδειγμα: „Σφυρί - Σύμβολα θανάτου“

Στο ακόλουθο παράδειγμα βλέπουμε τη χρήση τού σφυριού. Είναι απόσπασμα από τη 6η συμφωνία τού Γκουστάβ Μάλερ. Χρησιμοποιεί το σφυρί πάντα με διαφορετική δυναμική των κτυπημάτων. Μάλιστα και στις 3 περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται το σφυρί. Στο μέτρο 336, στο μέτρο 479, και στο μέτρο 783. Σε συνδυασμό με τη βασική ιδέα της σύνθεσης πρέπει να υποθέσουμε ότι το σφυρί ενεργεί ως σύμβολο τού θανάτου. Στην παρτιτούρα απασχολείται το κτύπημα τού μέτρου 336.

Κατέβασμα πόρων σε σχέση με το [ „Σφυρί - Σύμβολα θανάτου“ ]

Σύνθεση του Γκούσταβ Μάλερ

Ηχητικό παράδειγμα
„6η Συμφωνία - 4ο μέρος“ 
Μέγεθος αρχείου: χχχχ Kilobyte
Η παρτιτούρα ως PDF
„6η Συμφωνία - 4ο μέρος“ 

Μέγεθος–αρχείου: xxxx Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με το Σφυρί ως σύμβολο θανάτου

Ακολουθεί 1 εικόνα με απόσπασμα της παρτιτούρας „6η Συμφωνία - 4ο Μέρος“. Σύνθεση του Γκούσταβ Μάλερ. Παραδείγμα για το Σφυρί ως σύμβολο θανάτου. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.