Σύμβολα του τρόμου - Εικονογραφικά σύμβολα | Φίλιππος Δάγκας

Σύμβολα του τρόμου - Εικονογραφικά σύμβολα

„Εικονογραφικά σύμβολα“ [ 3/4 ]

Σημαντικό για τον όρο σύμβολο είναι το στοιχείο τής συνείδησης. Υπάρχουν χαρακτήρες μουσικής για τους οποίους είναι τα σύμβολα απαραίτητα. Ό συνθέτης πρέπει συνειδητά να τους αντιληφθεί και ως τέτοιους να εφαρμόσει. Πρέπει να υπάρχει πρόθεση. Μία τέτοια πρόθεση πρέπει να είναι εμφανής.

Μόνο τότε είναι δυνατόν να μιλούμε για ηχητικά σύμβολα. Ή υποκειμενική αντίληψη τού ακροατή δεν μπορεί να μεταφερθεί στο έργο. Βέβαια, ισχύει το ίδιο και για αυτή τού μεταφραστή. Στόχος τής ανάλυσης είναι ή εμφάνιση τής έννοιας τού συμβόλου. Και όχι αυτή τού μεταφραστή.

Προς μέρος 2ο „Εικονογραφικά σύμβολα“ Προς μέρος 4ο „Εικονογραφικά σύμβολα“

Εικονογραφικά σύμβολα στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

Ή χρήση των συμβόλων κάνει το „πλαστικό“ άκουσμα τής μουσικής δυνατόν. Σύμβολα τα οποία είναι για μία ορισμένη έννοια διαθέσιμα. Αλλά αυτή όχι άμεσα αναγνωρίσιμη. Σύμβολα όπως ρυθμοί, συγχορδίες, επαναλαμβανόμενα μοτίβα ή και ηχοχρώματα.

Λόγω αυτού μπορεί να επιτευχθεί ένα υψηλότερο ηχητικό επίπεδο. Παράλληλα στην επέκταση τού ηχόχωρου. Και ή „έννοια“ γίνεται από τον ακροατή αντιληπτή. Λοιπόν, ή μουσική μας απομακρύνεται από στερεότυπες φόρμουλες. Και αποκτά έτσι ένα υψηλότερο επίπεδο.

Βασικά στοιχεία σε σχέση με τα „Εικονογραφικά σύμβολα ως Σύμβολα του τρόμου“

Παρατηρούμε πως στα σύμβολα απεικονίζεται μία κατάσταση η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως αφηρημένη. Ή ακόμα και μία αφηρημένη ιδιότητα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι όπως αυτή τού ηχητικού συμβολισμού. Είναι . Ας εξετάσουμε τώρα τα όργανα σχετικά τής σημασιολογίας. Συγκεκριμένα, σε σχέση με τη δυνατότητα τής ηχητικής αναπαράστασης.

Τα „σύμβολα τού τρόμου“ και τα έγχορδα

. Επειδή έχει μία μακρά παράδοση και συνδέεται γενικά με το σκοτάδι και την κατήφεια. Δηλαδή, συνδέεται με τα σύμβολα τού τρόμου. Το καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται όταν ο ρυθμός είναι αργός. Αλλά και όταν οι απαλοί φθόγγοι, ηχούν με την κατάλληλη αισθητική. Τότε ηχούν στο ppp [Ιταλικά: Piano Pianissimo = „όσο πιο σιγανά γίνεται“] – pp [Ιταλικά: Pianissimo = „πολύ σιγανά“].

Ιδιαίτερο ηχόχρωμα παράγει το . Σε αυτή την τεχνική „τραβιούνται“ οι χορδές ώσπου να ακουμπήσουν το ξύλο τού έγχορδου. Ή καθορισμένη δυναμική είναι ανάλογη fff [Ιταλικά: Forte Fortissimo = „τόσο δυνατά όσο δυνατόν“]. Δηλαδή, μπορεί να είναι εξαιρετικά υπερβολική. Το αποτέλεσμα πού επιτυγχάνεται εδώ, θα είναι τρομακτικό.