Περιεχόμενο

Τεχνική επικάλυψης - Ορχηστρικά εφέ

Βασικά στοιχεία τής „Τεχνική επικάλυψης“

Τού είναι πάντα κάποιες τεχνικές ενορχήστρωσης διαθέσιμες.Ή Τεχνική επικάλυψης είναι ίσως ή πιο σημαντική. Τα καθήκοντα της (Τεχνική επικάλυψης) είναι πολλά. Μία λειτουργία είναι ή παραγωγή χρωματικής αντίθεσης. Δηλαδή, ή χρωματική διαφορά μεταξύ των τμημάτων. Μία άλλη είναι ή εφαρμογή τής αλλαγής χρώματος. Ή Τεχνική επικάλυψης είναι συνδεδεμένη με τη φράση συνένωσης. Αυτή πάλι είναι παρατυπία τής δομής μίας μουσικής φράσεως. Όμως, ή Τεχνική επικάλυψης και ή φράση συνένωσης δεν είναι το ίδιο.

Τεχνική επικάλυψης στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Ή Τεχνική επικάλυψης είναι το πιο σημαντικό „εργαλείο“ τής ενορχήστρωσης. Ή χρήση του κάνει τους διάφορους συνδυασμούς ήχου δυνατόν. Συνεπώς, είναι ή παραγωγή σχεδόν κάθε ηχοχρώματος δυνατόν. Έτσι, και εκείνου πού έχει παρόμοιο χαρακτήρα όπως το . Παράλληλα στην Τεχνική επικάλυψης μπορεί να αλλάζεται σταδιακά και ή ενορχήστρωση. Με στόχο την αλλαγή τού ηχοχρώματος. Και αυτό συμβαίνει λιγότερο ή περισσότερο ακουστά.

Παράδειγμα: „Τεχνική επικάλυψης“

Στο ακόλουθο παράδειγμα κυριαρχεί ό ήχος των έγχορδων (μέτρο 16). Ή παραγωγή χρωματικής αντίθεσης είναι εδώ χαμηλή. Διότι στα μέτρα 16 και 17 ηχεί από τα ξύλινα πνευστά μόνο . Ή ικανότητα συγχώνευσης τού Φαγκότου με τα έγχορδα είναι ιδιαίτερη. Λόγω αυτού ή χρωματική αντίθεση πού παράγεται δεν είναι έντονη.

Προς το τέλος τού 17ου μέτρου εμφανίζεται και το . Κατά την έναρξη τού 19ου μέτρου μεταφέρεται ή μελωδία. Από τα έγχορδα όργανα προς τα ξύλινα πνευστά. Έτσι, πραγματοποιήθηκε ή απαλή αλλαγή τού χρώματος. Μάλιστα, μόνο με την σταδιακή μεταβολή των οργάνων.

Σημείωση
Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα!

Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας
5η Συμφωνία - 2ο μέρος
μέτρα 16-20

τού Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Σε σχέση με την Τεχνική επικάλυψης.

Παρτιτούρα
τού παραδείγματος


Τεχνική επικάλυψης

Σύνθεση τού
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

 
Παρτιτούρα, 5η Συμφωνία, 2ο μέρος, μέτρα 16-20, τού Λούντβιχ βαν Μπετόβεν Σημείο διακοπής

Σε αυτό το Σημείο διακοπής επικαλύπτε­ται ή ενορ­χήστρωση των δομι­κων μέ­ρων. Το αποτέλεσμα είναι: απαλή αλ­λαγή ηχο­χρώματος μέσω τής ενορχήστρω­σης.

 

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν
5η Συμφωνία - 2ο μέρος
μέτρα 16-20


Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.

Κατέβασμα πολυμέσου/αρχείου

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα
Μέγεθος αρχείου 212 kB

Ό φυλλομετρητής σας δεν μπορεί να αλληλεπίδραση με το ηχητικό παράδειγμα „5η Συμφωνία“ του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν. „Quick Time“ προηυποθείται. Κάντε εδώ κλικ για να κατεβάσετε το „Quick Time“.

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF