Περιεχόμενο

„Μεγάλο κρεσέντο“ - προσαρμογή τής δυναμικής

Βασικά στοιχεία τής „δυναμικής“ (1/4)

Ως „δυναμική“ στη μουσική ορίζεται ή διαφορά τής στάθμης ενός ήχου έντασης. Για παράδειγμα, το f ή το p ως θεμελιώδεις αξίες. Αλλά και οι αυξήσεις τους παρουσιάζονται μέσω τής δυναμικής. Όπως το mf και το pp, σαν παράδειγμα. Επίσης, επηρεάζει τις μεταβάσεις μεταξύ των διαφορετικών βαθμών. Για παράδειγμα, το Μεγάλο κρεσέντο ή το . Αλλά και ό τονισμός όπως το sf ορίζεται μέσω τής δυναμικής.

Όμως, μεταξύ τής έντασης και τού όγκου τού ήχου υπάρχει διαφορά. Γιἀ παράδειγμα: ένα ντο2 (με την ίδια ένταση) θα έχει διαφορετικό όγκο. Κρίνεται από το όργανο το οποίο θα παράγει τον φθόγγο. Θα υπάρχει διαφορά εάν εκτελεσθεί από ένα , ή μία . Λοιπόν, και τα 2 φαινόμενα είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Για παράδειγμα, ένα Μεγάλο κρεσέντο μπορεί να είναι απόλυτα ενορχηστρωμένο. Επομένως, θα είναι ένα Μεγάλο κρεσέντο τού όγκου αλλά και τού ήχου. Έτσι, ή σχέση μεταξύ τής ενορχήστρωσης και τής δυναμικής γίνεται κατανοητή. Και έχει ιδιαίτερη σημασία.

Το κρεσέντο στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Ή απόλυτα ενορχηστρωμένη δυναμική έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι ή βάση τής μουσικής μας μαζί με το ρυθμό. Μόνο, μουσική πού άμεσα στο νευρικό σύστημα δρα, δεν θέλουμε. Γιατί, ή δυναμική μπορεί τις αδιάκριτες δομές τού ήχου να αλλοιώνει. Μπορεί και την τής σύνθεσης να ενίσχυση.

Επίσης, μπορεί να υποστήριξη εκφραστικά την μελωδία, Μάλιστα, ή δυναμική μπορεί να δημιουργεί αρμονικά και ρυθμικά μοτίβα. Και τέλος, είναι δυνατόν να αποσαφηνίσει γενικά την δομή. Και αυτές οι πολυάριθμες δυνατότητες είναι πού μας ενδιαφέρουν.

Το „Μεγάλο κρεσέντο“

Ή προσαρμογή τής δυναμικής κάνει το Μεγάλο κρεσέντο δυνατόν. Και ή ταυτόχρονη χρήση των ορχηστρικών τεχνικών. Επίσης, είναι τα πνευστά μετά από τα πιο κατάλληλα όργανα. Σχετικά τής υλοποίησης τού (Μεγάλο κρεσέντο). Τα έγχορδα δημιουργούν ένα κρεσέντο με εξαιρετικό ηχητικό αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να έχει ως παρακμή το sf (sforzato).

Το Μεγάλο κρεσέντο στην γνωρίζει πλούσιες παραλλαγές. Μπορεί να επιτυγχθεί με τη σταδιακή αύξηση τού αριθμού των οργάνων. Λοιπόν, σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να ακολουθηθεί κάποια σειρά. Πρώτα τα έγχορδα στη συνέχεια τα ξύλινα και τελικά τα χάλκινα πνευστά.

Παράδειγμα: Το „Μεγάλο κρεσέντο“

Ακολουθεί παράδειγμα για το Μεγάλο κρεσέντο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω τής προσαρμογής από την . Στην αρχή τού παραδείγματος απαιτείται το piano. Μερικά μέτρα αργότερα απαιτείται ή σταδιακή αύξηση τής έντασης. Αυτό συμβαίναι μέσω τής ένδειξης (cresc. poco a poco).

Από το μέτρο 67 ηχούν επιπλέον όργανα. Πρώτα τα ξύλινα και κατόπιν τα χάλκινα πνευστά. Τα οποία έχουν καθοριστεί με την ένδειξη cresc. poco a poco. Όλα τα όργανα στην ορχήστρα ηχούν στο μέτρο 75. Δηλαδή, στην παρακμή από το Μεγάλο κρεσέντο. Το οποίο είναι συγχρόνως και ένα .

Σημείωση
Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα!

Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας
7η Συμφωνία - 2ο μέρος
μέτρα 57-75

τού Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Σε σχέση με το „Μεγάλο κρεσέντο“.

Παρτιτούρα
τού παραδείγματος


Μεγάλο κρεσέντο

Σύνθεση τού
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

 
Παρτιτούρα, τού Λούντβιχ βαν Μπετόβεν 7η Συμφωνία, 2ο μέρος, μέτρα 67-75
 
Παρτιτούρα, τού Λούντβιχ βαν Μπετόβεν 7η Συμφωνία, 2ο μέρος, μέτρα 57-66

Κατέβασμα πολυμέσου/αρχείου

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα
Μέγεθος αρχείου 544 kB

Ό φυλλομετρητής σας δεν μπορεί να αλληλεπίδραση με το ηχητικό παράδειγμα „7η Συμφωνία“ τού Λούντβιχ βαν Μπετόβεν. „Quick Time“ προηυποθείται. Κάντε εδώ κλικ για να κατεβάσετε το „Quick Time“.

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF